Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády ČR přechází naše škola od středy 14. 10. 2020 celá na distanční výuku (on line). Rozvrhy hodin pro distanční výuku byly žákům 2. stupně rozdány, žáci 1. stupně obdrží rozvrhy hodin pro distanční výuku od třídních učitelů do pátku 16. 10. 2020.  Opatření je zatím platné do 23. 10. 2020. Další týden budou covidové a podzimní prázdniny. Žáci se budou připojovat do kurzů k Google Classroom a do virtuální učebny se budou připojovat k Google Meet. Přístup k učebnám (kurzům) byl se všemi žáky školy vyřešen. Distanční výuka je v případě jejího zavedení od 1. 9. 2020 povinná. Přeji nám všem hodně zdraví a doufám, že se setkáme se svými žáky v pondělí 2. 11. 2020. 

google meet

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

Vážení rodiče,

od pátku 9. října respektive od pondělí 12. října byla schválena nová krizová opatření, která budou platit dva týdny a mimo jiné pro školu znamenají:

 • Zakazuje se provoz vnitřních sportovišť včetně umělých koupališť
 • Zakazují se kroužky pro žáky
 • 1. stupeň základní školy stejný režim, jako doposud
 • Na druhém stupni základních škol bude nastaveno týdenní střídání celých tříd
  • od pondělí 12. 10. do pátku 16. 10. se účastní výuky ve škole žáci 6. a 8. ročníku
  • výuka distančně pro 7. a 9. ročník
  • od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10. se účastní výuky ve škole žáci 7. a 9. ročníku
  • výuka distančně pro 6. a 8. ročník

Třídy, které nemají v daném týdnu prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání. Na období distanční výuky obdrželi žáci 7. a 9. ročníku dne 9. 10. od svých třídních učitelů upravený rozvrh hodin.  Žáci 6. a 8. ročníku obdrží upravený rozvrh hodin během následujícího týdne.

 • Zakazuje se činnost školního klubu
 • Pro zařízení školního stravování platí omezení s účinností od 9. 10. do 25. 10. především se jedná o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

Na dny 26. a 27. října vyhlásil ministr Plaga tzv. covidové prázdniny. Spojí se tak s podzimními prázdninami, které jsou podle harmonogramu 29. a 30. října. Platit budou pro všechny žáky. Podzimní prázdniny tak potrvají celý týden.

Pro žáky vzdělávající se distanční formou výuky budou plošně odhlášeny školní obědy. Pokud by některý z těchto žáků chtěl využít školní stravování, musí si sám obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny. Takto přihlášení žáci mohou využít služby školní jídelny v čase od 13,45 hodin do 14,00 hodin. Ke vstupu do jídelny využijí vchod ze dvora mezi pavilony gymnázia a školní jídelnou.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

Vážení rodiče,

od pondělí 05. 10. 2020 se naše škola přizpůsobí Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje o kterém jsem byl informován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

V návaznosti na výše uvedené Nařízení k omezení provozu škol platí:

 • U 1. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění. V rámci výuky ve třídách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje, ochrana dýchacích cest není vyžadována ani o přestávkách při pobytu žáků v učebně.
 • U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem). Stále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben.
 • Dále obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (ŠD, ŠK)
 • pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

Žádám rodiče, aby zkontrolovali, že děti mají v tašce 2 roušky v igelitovém sáčku. Zároveň upozorňuji, aby neposílali do školy děti s příznaky virového onemocnění. Ve škole větráme a nabádáme žáky k častému mytí nebo dezinfikování rukou. Chceme co nejdéle bez omezení normálně vyučovat. Děkujeme za Vaši podporu.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

Škola zareagovala na legislativní změnu a právní zakotvení povinné distanční výuky do §184 a Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon.

Vedení školy zvolilo jednotný komunikační kanál pro celou školu. Již v srpnu se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci praktického semináře, ve kterém se naučili pracovat s nástroji firmy Google, zejména s virtuální učebnou Google Classroom a Google Meet – nástroj pro pořádání online schůzek a videohovorů.

Žákům byl vytvořen účet na doméně školy a od poloviny září se všichni žáci školy vystřídali v multimediální učebně, kde si na počítačích své účty aktivovali. Díky přítomnosti dvou praktikantů z VOŠ a SOŠ Březnice (bývalí žáci školy) a minimálně tří dalších pedagogických pracovníků se podařilo seznámit žáky od 1. až do 9. třídy s nástroji firmy Google. Již při tomto prvním seznámení se s Google Classroom a Google Meet žáci obdrželi tentokrát od třídního učitele do svého předmětového kurzu úkol, který okamžitě vyřešili a odeslali vyučujícímu ke kontrole a zpětné vazbě. Práce s těmito nástroji je velmi intuitivní.

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace je taková, jaká je, budeme používat výše zmíněné nástroje k občasnému zasílání úkolů, pracovních listů, prezentací a dalších materiálů k opakování ve škole probraného učiva všem žákům, abychom v případě zavření školy a přechodu na distanční vzdělávání plynule navýšili frekvenci využívání těchto nástrojů a přešli na distanční vzdělávání.

V tomto prostředí by se pak odehrávala převážná část naší vzdělávací komunikace. Učitelé by sem vkládali všechny potřebné materiály, odkazy, úkoly pro žáky a oni by je vkládali zpět a odevzdávali k vyhodnocení a zpětné vazbě od učitelů. Pro případ přechodu na distanční vzdělávání máme již připravené nové rozvrhy hodin.

Vážení rodiče, abyste s prací v kurzech (vyučovaných předmětech) mohli svým dětem pomoci, přikládám níže aktivní odkaz s návody, které Vás provedou krok po kroku Google učebnou z pohledu žáka.

https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

Mgr. Roman Behún, ředitel školy


1. – 4. třída (7-10 let) 19 dnů á 25,00 Kč 475,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 19 dnů á 28,00 Kč 532,00 Kč
9. třída (15 let a více) 19 dnů á 33,00 Kč 627,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech
od 25. 9. do 5. 10. od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích,
pokud není uvedeno jinak.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • —informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.
 • —informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání, toto opatření se může v určitých aspektech týkat i škol a školních zařízení:

V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:

 • Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
 • Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Úterý 1. 9. 2020 – zahájení školního roku 

1. ROČNÍK

!!! POZOR !!!

Rodičům žáků 1. ročníku:

Ačkoliv je na základě doporučení MŠMT od 1. 9. 2020 zakázán vstup do budovy školy všem osobám, které se přímo neúčastní výuky nebo provozu školy, z rozhodnutí ředitele školy se bude na slavnostní zahájení školní docházky 1. tříd vztahovat výjimka, podle které budou moci zákonní zástupci (pouze a výhradně – nikoliv další rodinní příslušníci) žáků I.A a I.B doprovázet své děti do prostor školy a pobýt s nimi během tohoto výjimečného dne přímo ve třídě. Doporučujeme zákonným zástupcům žáků v prostorách školy použít roušku. Žáci roušku mít nemusí.

7,55 – 8,40 hod.

 • třídní učitelky si žáky vyzvednou na nádvoří školy před hlavním vchodem, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy
 • žáci 1. ročníku vchází do budovy školy hlavním vchodem
 • aktovku ani přezuvky nemusí žáci mít (ani rodiče se nebudou přezouvat)
 • slavnostní zahájení v budově školy
 • ve třídách následují třídní aktivy pro rodiče žáků 1. ročníku
 • ukončení nejpozději v 9 hodin
 • školní družina je v provozu od 1. září

2. – 9. ROČNÍK

7,55 – 8,40 hod.

 • zahájení školního roku 2020/2021 ve třídách
 • žáci vchází do budovy školy hlavním vchodem
 • aktovku ani přezuvky nemusí žáci mít
 • ukončení nejpozději v 9 hodin

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 8,40 – 13,30 hod.
ŠKOLNÍ KLUB: 8,40 – 12,00 hod.
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ OBĚDŮ: 10,00 – 12,00 hod.

Středa 2. 9. 2020 – pátek 4. 9. 2020

STŘEDA
2. 9. 2020
1. třídy (2 vyučovací hodiny)
Žáky 1. třídy si vyzvedne TU před budovou školy.
2. – 3. třídy (3 vyučovací hodiny)
4. – 9. třídy (4 vyučovací hodiny)
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ KLUB
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ OBĚDŮ  
07,55 – 09,35 hod.

07,55 – 10,40 hod.
07,55 – 11,35 hod.
06,15 – 16,30 hod.
11,35 – 14,00 hod.
běžný provoz  
ČTVRTEK
3. 9. 2020
1. třídy (3 vyučovací hodiny)
Žáky 1. třídy si vyzvedne TU před budovou školy.
2. – 9. třídy (4 vyučovací hodiny)
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ KLUB
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ OBĚDŮ  
07,55 – 10,40 hod.

07,55 – 11,35 hod.
běžný provoz
11,35 – 14,00 hod.
běžný provoz
PÁTEK
4. 9. 2020
1. – 9. třídy
Žáky 1. třídy si vyzvedne TU před budovou školy.
ŠD, ŠK a ŠJ
výuka dle rozvrhu

běžný provoz

Upozorňujeme všechny, že na základě doporučení MŠMT je od 1. 9. 2020 zakázán vstup zákonným zástupcům žáků a dalším osobám do budovy školy.

Z rozhodnutí ředitele školy bude 1. 9. 2020 výjimečně umožněn vstup do budovy školy výhradně zákonným zástupcům (max. 2 osoby) žáků prvního ročníku za účelem slavnostního zahájení povinné školní docházky. Doporučujeme však zákonným zástupcům použít v prostorách školy roušky.

Děkujeme za pochopení.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát