Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách – povinnost ochrany dýchacích cest ve společných prostorách školy.

V případě, žák odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).

(viz Informace MŠMT)

Jak posílit duševní zdraví - rodičovská kavárna - seminář pro rodiče

29. 9. 2021 od 17,00 hod.

Téma: Lektorka PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA si připravila povídání s rodiči o charakteristikách současného dětství, o tom, jak je těžké zvládnout distanční výuku a návrat do školy, Dozvíte se, jak lze dítě posílit, zajistit mu dostatečné sebepojetí a pomoci mu zažít úspěch, zacyklit v úspěchu a zároveň sám sebe zbytečně nestresovat.

Aktivní účast posluchačů je vítána (dotazy, sdílení zkušeností, apod.), nikoliv však nutná.

Seminář, který je podpořen z projektu MAP II ORP Příbram, bude realizován online. Přihlásit se můžete přes formulář – https://forms.gle/G9pdJfxt6pTg5pwu8 – nebo na e-mailu info@maspodbrdsko.cz.


Šikana a kyberšikana - rodičovská kavárna - seminář pro rodiče

12. 10. 2021 od 17,00 hod.

Téma: Lektorka PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA si připravila povídání o znacích šikany a kyberšikany, jejich odlišnostech, možnostech rodiče tomuto alespoň částečně předcházet, hledání společných cest, jak dítě ochránit, zajistit jeho dostatečné sebepojetí, čeho si všímat, jak být proaktivní v prevenci.

Aktivní pčast posluchačů je vítána (dotazy, sdílení zkušeností, apod.), nikoliv však nutná.

Seminář, který je podpořen z projektu MAP II ORP Příbram, bude realizován online. Přihlásit se můžete přes formulář – https://forms.gle/G9pdJfxt6pTg5pwu8 – nebo na e-mailu info@maspodbrdsko.cz.

Přihlášky do zájmových kroužků odevzdají žáci třídním učitelům do pátku 10. 9. 2021

Všem dětem přeji, aby se jim ve škole líbilo, aby pro ně byla škola místem, kam budou rády chodit,“ řekl při návštěvě prvních tříd na Základní škole pod Svatou Horou, Příbram starosta Jan Konvalinka.

1. – 4. třída (7-10 let)   21   dnů á 25,00 Kč     525,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let)   21   dnů á 28,00 Kč     588,00 Kč
9. třída (15 let a více)   21   dnů á 33,00 Kč     693,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.-.8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech 27.8. – 31.8.2021 od 8,30 do 13,00 hod. a 1.9. –  8.9.2021 od 7,30 do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích, pokud není uvedeno jinak.

1. září 2021

 • Žáci přicházejí ke škole nejpozději do 7:50 hodin, zůstávají do odchodu prvňáčků do tříd v prostoru před budovou školy.
 • Školní budova bude otevřena v 7:35 hodin, (1. třídy: doprovod = pouze rodiče, zákonní zástupci).
 • Do školní budovy vstupují všichni žáci (včetně doprovodu prvňáčků 1. 9.) se zakrytými dýchacími cestami, dospělí s respirátorem. V den testování žáci odloží ve třídě roušku až po získání negativního výsledku po provedení testu. Ve společných prostorách školy musí mít žáci i zaměstnanci školy zakryté dýchací cesty.

1. září budou testováni všichni žáci školy s výjimkou prvňáčků, ti budou testováni 2. září. Další testy proběhnou u všech žáků 6. a 9. září 2021.

 • Prosíme o důvěru, že testování proběhne 1., 2., 6. a 9. září 2021 pod vedením našich pedagogů bez komplikací.
 • Testování 6. a 9. září se bude konat již v ranní družině (platí pro zapsané žáky do ŠD využívající ranní družinu).
 • Testování se koná pod vedením pedagoga, který učí ve třídě první vyučovací hodinu, případně i s dopomocí asistenta pedagoga.
 • Rodič může prokázat, že dítě je negativní, testem jiným (seznam testů).
 • Testují se všichni žáci školy (kromě očkovaných 14 dní po druhé dávce, a po prodělání nemoci do 180 dní – prosíme rodiče o vyplnění čestného prohlášení (ke stažení zde).  V případě pozitivního testu dítěte 1., 2. a 6. září 2021 budou rodiče informováni, aby si dítě vyzvedli a nechali ho otestovat PCR testem, bude-li test negativní, vrací se žák do třídy.
 • Ve čtvrtek 9. září 2021 v případě pozitivního testu žáka ve třídě zatelefonuje zaměstnanec školy rodičům a žáci (celá třída) odcházejí domů (po dohodě s rodiči může jít dítě samo), čekají na výsledek PCR testu, v případě negativního výsledku se mohou vrátit na vyučování, v případě pozitivního výsledku jde do karantény celá třída, přechází na distanční výuku, vše se řídí pokyny hygienické stanice.
 • Mimo testovací dny, nebo při pozdním příchodu do školy v testovací dny se nově příchozí žák nahlásí službě ve vrátnici školy a bude otestován.

Vyučování:

Středa  
1. 9.
slavnostní zahájení
školního roku 2021 – 2022
07:55 – 08:40 h
Čtvrtek
2. 9.
1. třídy
2. – 3. třídy
4. – 9. třídy
07:55 – 09:35 h
07:55 – 10:40 h
07:55 – 11:35 h
Pátek
3. 9.
1. třídy
2. – 9. třídy
07:55 – 10:40 h
07:55 – 11:35 h

Stravování:

 • 1. září od 10:00 do 12:00 hodin
 • od 2. září po skončení vyučování

 Hygienické pokyny:

 • žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění do budovy školy nevstupují (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře)
 • ochrana dýchacích cest podle aktuálního nařízení – v den testování žáci odloží ve třídě roušku až po získání negativního výsledku po provedení testu.
 • další dny mají žáci roušku nasazenu pouze ve společných prostorách
 • žáci, kteří by se měli podrobit testování a test odmítnou, musí mít ochranu dýchacích cest i ve třídě =  po celou dobu pobytu ve škole, nebude jim umožněna tělesná výchova v tělocvičně, zakázán zpěv v hodinách Hv, ve školní jídelně budou obědvat u stolu pro ně vyčleněném
 • mytí rukou, dezinfekce
 • používání jednorázových kapesníků
 • větrání
 • odstup 
 • osobní odpovědnost za dodržování pravidel

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

PŘÍLOHY:

Vážení,

také letos nám prázdniny rychle uběhly a po dvou měsících odpočinku si všichni musíme připomenout známé lidové rčení, že „zahálka není štěstím, když je jediným naším zaměstnáním a že lenost k nám přichází nejdříve jako cizinec, potom jako host a nakonec se stává naším pánem“. Musíme si toto rčení připomenout i vzhledem k průběhu předchozích dvou školních let.

Přeji Vám proto všem na prahu nového školního roku 2021 – 2022 hodně chuti do práce a také hodně radosti z dosažených výsledků.

V období prázdnin bylo ve škole realizováno velké množství oprav, některé se zřejmě protáhnou i do začátku školního roku. Byly vymalovány třídy pro prvňáčky, vymalována byla chodba ke školní jídelně a všechny místnosti sociálních zařízení. Vzhledem k nárůstu počtu žáků a tříd byla upravena učebna keramiky na kmenovou třídu, ve které se budou učit žáci II.B.  Opravou prošlo osvětlení ve školní jídelně – 42 osvětlovacích těles se zářivkami bylo nahrazeno 16ti stropními svítidly LED. V řešení je výměna vzduchotechniky ve školní jídelně a vyměněn byl terminál na objednávání obědů.

Největší rekonstrukcí prochází školní tělocvičny – původní prosklené stěny v obou tělocvičnách jsou nahrazeny okny v plastových rámech.

Školní rok zahájíme s obnovenou tradicí sportovních tříd na naší škole. Letos to je třída VI.E,  čtvrťáci a páťáci se budou moci realizovat v nepovinném předmětu  – Sportovní výchova.

Do nového školního roku vstupujeme s přáním, aby žáci v průběhu roku mohli absolvovat akce, které jsem běžně organizovali  – například soutěže, olympiády, projektové dny, besedy, exkurze, lyžařský výcvik, zotavovací pobyty i výlety, pedagogičtí pracovníci aby se v průběhu školního roku mohli účastnit seminářů a školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Žákyně a žáci, vážení rodiče, kolegyně i kolegové, dovolte, abych vyslovil přesvědčení, že nový školní rok bude k prezenční výuce mnohem přívětivější, než dva školní roky minulé. Bude k tomu potřeba spolupráce nás všech – zřizovatele školy, učitelů, žáků i zákonných zástupců.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

NEPŘEHLÉDNĚTE!
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát